ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခရီးသြားလာျခင္းဟာ အႏၱရာယ္ရွိသလား?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း သေႏၶသား ေကာင္းမြန္စြာဖြံၿဖိဳးေအာင္ ေအးေအးသက္သာ အနားယူသင့္ၿပီး ခရီးၾကမ္းသြားလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္(၃၆)ပတ္အထိ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုေပမယ့္ မည္သည့္ခရီးမဆို သြားလာလိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ႏွံထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး မိမိက်န္းမာေရးႏွင့္ ထိုခရီးသြားလာဖို႔ သင့္မသင့္ အႀကံဥာဏ္ ရယူၿပီးမွသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ခရီးေဝးသြားလာမႈကို ျပဳသင့္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ကိုယ္ဝန္ေလ်ာက်ျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးျခင္း ၊ ေဆး႐ံု ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ေဝးေသာ လမ္းခရီးတြင္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္လည္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခရီးသြားလာမည္ဆိုပါက ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆရာဝန္၏ ခရီးသြားလာခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပသႏိုင္မွသာ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like