အျပစ္မဆို ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳ ဇနီးထိုထို ေအာင္ျမင္သား

သူမွားတယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ့္အယူအဆကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ငါ့ကိုသာဒီလိုေျပာဆိုခံရရင္လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာေတြးေပးပါ။ (လူဆိုတာ အမွားမကင္းတဲ့သူေတြမဟုတ္လား။ အမွန္ခ်ည္းပဲလုပ္ႏိုင္တဲ့သူမရွိပါဘူး။)

Lesson tags: Myanmar video, ခင္ပြန္း, ဇနီး, သာယာမႈ, အိမ္ေထာင္ေရး
Back to: ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္