မီးတြင္းထဲက စိတ္ဖိစီးမႈ

ကေလးမီးဖြားလိုက္တာနဲ႔ တရိပ္ရိပ္ေျပာင္းလဲလာခဲ့တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေဟာ္မုန္းအဆင့္ဟာ တမဟုတ္ခ်င္း က်သြားပါေတာ့တယ္။ က်သြားတဲ့ ေဟာ္မုန္းအဆင့္ (တမဟုတ္ခ်င္း ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈ)ေၾကာင့္ မိခင္ဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ခံစားမႈနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, စိတ္ေျပာင္းလဲမႈ, နားလည္ေပးမႈ, မီးေနသည္, ေဟာ္မုန္း
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္