ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြက ကေလးအိပ္တဲ့ဝန္းက်င္မွာ ကေလး အသက္ရွဴမြန္းၾကပ္ေစႏိုင္မယ့္ ပစၥည္းအပိုေတြ မထားဖို႔ ၊ ကေလးပါးစပ္ထဲ ထည့္သြင္းႏိုင္မယ့္ ကေလးလက္လွမ္းမီရာ ပစၥည္းေတြမထားဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, မိခင္, လိုအပ္ေသာပစၥည္း, ေမြးကင္းစ, ျပဳစုနည္း
Back to: ေမြးကင္းစကေလး ျပဳစုပံုႏွင့္ က်န္းမာေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား