ကိုယ့္ဘဝတသက္စာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူလား

သူေျခ႐ႈပ္တဲ့ဒဏ္ကို ကိုယ္တင္မက ကိုယ့္ကေလးလဲ ခံရေတာ့မွာေနာ္။ ပတ္ဝန္းက်င္အလယ္ ကိုယ္တင္မက ကိုယ့္ကေလးလဲ မ်က္ႏွာငယ္ရေတာ့မယ္။ အရွက္ရေတာ့မယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ကေလး, စိတ္ဒဏ္ရာ, အနာဂါတ္
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္