ကိုယ့္ဘဝတသက္စာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူလား

Author: BurmeseHearts

သူေျခ႐ႈပ္တဲ့ဒဏ္ကို ကိုယ္တင္မက ကိုယ့္ကေလးလဲ ခံရေတာ့မွာေနာ္။ ပတ္ဝန္းက်င္အလယ္ ကိုယ္တင္မက ကိုယ့္ကေလးလဲ မ်က္ႏွာငယ္ရေတာ့မယ္။ အရွက္ရေတာ့မယ္။

တဖက္လိင္ကို နားလည္မႈေပးမယ္

Author: BurmeseHearts

အေျပာမတတ္တဲ့အိမ္ရွင္မနဲ႔ နားလည္မႈမေပးႏိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဆံုတဲ့အခါမွာ ခြန္းတုန္႔ျပန္ စကားမ်ားရာကေန အိမ္ေထာင္ေရးပဋိပကၡအသြင္ ေျပာင္းသြားပါေတာ့တယ္။