Introduction to IP Addresses

0

IP လိပ္စာမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိသေဘာေပါက္သူအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာမူ ဘာမွန္းမသိၾကေသးသလို ယင္းကို ဘာေၾကာင့္ ခဏခဏၾကားေနရမွန္း နားမလည္ႏိုင္ၾကေပ။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ IP မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေထြေထြ ရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္းကို နည္းပညာ႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိေစဘဲ အထုိက္အသင့္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ယင္းတို႔အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိရေအာင္ ေဆာင္ပါးအဆံုးထိ ဖတ္႐ႈသြားေစလိုပါသည္။

IP လိပ္စာဆိုတာဘာလဲ။ (What is IP Address?)
IP ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (Internet Protocol) ကိုဆိုလိုပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းတြင္ ကြန္ရက္ေပၚရွိ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္ သီးသန္႔စီရွိၾကသည့္အတြက္ ယင္းမွာ (အဓိကအားျဖင့္) ထိုသို႔ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎သည္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအတြက္ အင္တာနက္ ပ႐ိုတိုေကာကို အသံုးခ်သည့္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္မ်ားေပၚရွိ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးျခားကိန္းဂဏန္း အမွတ္အသားကို သတ္မွတ္လႊဲအပ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ မွတ္ပံုတင္တစ္ခုစီ ရွိသလိုပင္၊ IP ဆုိသည္မွာလည္း ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္တိုင္းေပၚမွ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စက္ကိရိယာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Purpose)
IP လိပ္စာသည္ စက္ကိရိယာတုိင္းအတြက္ သီးျခားကိန္းဂဏန္း အမွတ္အသားကို ေပးအပ္သည့္အျပင္ အျခား လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါေသးသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လက္ခံေဆာင္ရြက္သူ (Host) သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္နယ္ပယ္ (Network interface) ကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ IP ၏ အခန္းက႑သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အမည္နာမအားျဖင့္ ရွာေဖြေနသည္မ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လိပ္စာက တည္ေနရာအေၾကာင္း ေျပာျပကာ သြားရမည့္လမ္းေၾကာင္းက ထိုေနရာသို႔ ဘယ္လိုသြားရမည္ကို သိရွိေစပါသည္။

၎သည္ ဘာႏွင့္တူသလဲ။ (What Does It Look Like?)
IP လိပ္စာသည္ ဂဏန္းႏွစ္လံုးပါဝင္ေသာစနစ္ (Binary) ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း လူ၏မ်က္စိျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည့္ စာသားဖုိင္မ်ား အေနႏွင့္ ေဖာ္ျပသိမ္းဆည္းထားပါသည္။ အေတြ႕မ်ားေသာ IP နမူနာတစ္ခုမွာ 192.168.1.65 (IPv4 အတြက္) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း IPv6 သည္ တစ္မူထူးျခားၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ။
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

၎တို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 0-255 အၾကား ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၏ IP ကို သိရွိလိုပါက အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး သိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္ IP လိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ သင့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿမိဳ႕ စသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားဆိုလွ်င္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ (ISP) ကိုပင္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ၾကပါသည္။

Find a new job

မူ သို႔မဟုတ္ ဗားရွင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (Different Versions)
အေစာပိုင္းတြင္ အင္တာနက္ပ႐ိုတိုေကာ ဗားရွင္း 4 (IPv4) သာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ တုိးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ပိုမ်ားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုဆိုလွ်င္ အင္တာနက္ပ႐ိုတိုေကာ ဗားရွင္း 6 (IPv6) အထိ ရွိလာပါၿပီ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရပါက IP အေၾကာင္း လူေတြ ေျပာေနၾကသည္မွာ IPv4 ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ အသံုးအမ်ားဆံုးလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ IPv4 သည္ 32 bit နံပါတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး IPv6 တြင္ 128 bit နံပါတ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။

ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး (Different Types)
အထက္ပါစာပိုဒ္သည္ ဗားရွင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုစာပိုဒ္မွာ IP လိပ္စာမ်ား၏ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းကို ရွင္းျပသြားပါမည္။ ထိုအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ တည္ၿငိမ္ (Static) ႏွင့္ ေရြ႕လ်ား (Dynamic) အမ်ဳိးအစားတို႔ ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္ IP အမ်ဳိးအစားကို သင့္ကြန္ပ်ဴတာရွိ ကြန္ရက္ဆက္တင္ကို တည္းျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ထားရွိပံုေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တည္ၿငိမ္ IP မ်ားကို သံုးစြဲေလ့မရွိဘဲ ၎တို႔ကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါက သင့္အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ IP အမ်ဳိးအစားမွာ ေရြ႕လ်ား အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ ေရြ႕လ်ား IP အမ်ဳိးအစားကို ေရြ႕လ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္သူ ထားရွိပံုေဖာ္မႈ ပ႐ိုတုိေကာ (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) ျဖင့္ ေနရာခ်ထားၿပီး ႐ုတာမ်ား (Routers) သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ DHCP ဆာဗာမ်ားကဲ့သို႔ ကြန္ရက္ဟာ့ဒ္ဝဲမ်ားေပၚတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဤသည္မွာ IP လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္သည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ IP လိပ္စာကဘာလဲ ဆိုသည္ကို အေသးစိတ္သိရွိရန္ [http://websitestatschecker.com] ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ IP လိပ္စာကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ WebsiteStatsChecker.com [http://websitestatschecker.com] သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

မူရင္းေဆာင္းပါး။ ။ http://EzineArticles.com/8187656

Find a new job

You might also like More from author

သင္ခန္းစာေတြသင္ယူဖို႔ စာရင္းဝင္မယ္ CLICK
toggle