ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ဘာေၾကာင့္ က်က္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးမွ စားသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ အစရွိေသာ ဥမ်ားအား စားေသာက္ရာတြင္ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ လံုးဝက်က္သြားသည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းမျပဳဘဲ မက်က္တက်က္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ျခင္း ၊ အစိမ္းေသာက္ျခင္းတို႔ကို လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား အစိမ္းစားျခင္းႏွင့္ မက်က္တက်က္ စားျခင္းတို႔သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အား အစာအဆိပ္သင့္ေစျခင္း ၊ ဥအတြင္းရွိ ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္း ၊ အန္ျခင္း ႏွင့္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအိမ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အလွဴမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္ ၊ အသုတ္ အစရွိသည္တို႔တြင္ ၾကက္ဥကို လံုးဝက်က္သည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္ထားျခင္းရွိ ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီးမွ စားေသာက္သင့္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment