ေသြးတိုးျခင္း (သို႔မဟုတ္)ဆီးထဲပ႐ိုတင္း မ်ားေနတဲ့အခါ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ထိုလကၡဏာမ်ိဳးျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးဟာ ထိုလကၡဏာမ်ိဳး ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာ ရက္သတၱပတ္(၃၇)ပတ္ေက်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ားစုဟာ ထိုလကၡဏာမ်ဳိး ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ မူးေဝျခင္း ၊ မအီမသာပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အျမင္ေဝဝါးကာ အျမင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း ၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဗိုက္အထက္ပိုင္း နာက်င္ကာ ေနလို႔ထိုင္လို႔မေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယကာလအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မီးဖြားစဥ္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီး (၄၈)နာရီအတြင္း တိုင္ေအာင္ ထိုလကၡဏာမ်ိဳးကို ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါဟာ ေသြးတိုးျခင္း တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ ဆီးထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ပ႐ိုတင္းပမာဏ မ်ားလြန္းပါကလည္း ထိုလကၡဏာမ်ိဳး ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားအား ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ အခ်ိန္၌(အရပ္ေခၚ ဗိုက္ျပသည့္အခ်ိန္၌) ဆီးစစ္ကာ ဆီးထဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ပ႐ိုတင္းပမာဏအား စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုလကၡာအား အခ်ိန္မီေကာင္းမြန္စြာ မကုသပါက အသက္ဆံုး႐ံႈးသည္အထိ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္မ်ားတြင္ မိခင္ေကာ ၊ ကေလးကိုပါ ထိခိုက္တတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment