သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္ ကေလးမယူလိုေတာ့က သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ေယာက်္ားကို သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေဝွးေစ့ထုတ္ပစ္ျခင္း ၊ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း (သင္းျခင္း) ၊ သုတ္ႁပြန္(သုတ္ေၾကာ)ကို ျဖတ္ပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ သုတ္ႁပြန္ျဖတ္ျခင္းသည္ ထိုေယာက်္ားအား ကေလးၿမံဳသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။  မိန္းမအား သားေၾကာျဖတ္ပါက ရာသက္ပန္ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ေပ။

You might also like
Leave a comment