ဘာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ဝန္ ျပသသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဆိုပါက မိမိ၏ ကေလးဟာ ပံုမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ၊ မိမိ၏ က်န္းမာေရးဟာလည္း ပံုမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မွန္မွန္ ေဆြးေႏြးျပသျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ဝန္ကို ဆရာဝန္အား ျပသေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ရယူစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေရာ အေမပါ ကေလးေမြးဖြားသည္အထိ က်န္းက်န္းမာမာရွိႏိုင္မည္။ မလြယ္သင့္သည့္ ကိုယ္ဝန္(ဥပမာ-သားအိမ္မဟုတ္သည့္ ေနရာ၌ သေႏၶတည္ျခင္း အစရွိသည္) အားလည္း ႀကိဳတင္သိရွိ ကုစားႏိုင္မည္။

You might also like
Leave a comment