ကေလးမီးဖြားၿပီးစမိခင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဆံပင္ကၽြတ္တတ္သလဲ?

0

ကေလးမီးဖြားၿပီးစမိခင္ဟာ သဘာဝအရ ဆံပင္မ်ားလည္း ကၽြတ္တတ္ရာ စိတ္ပူစရာမလိုေပ။ ကေလး(၆)လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း နဂိုမူလအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

You might also like
Leave a comment