ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း ေရာက္လာသည္ဆိုပါက မစားမေသာက္ႏိုင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္သာလာကာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေလးလေက်ာ္ ငါးလအထိ ထိုသို႔မျဖစ္လာပါက မိမိ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေလးလမွ စတင္၍ မိမိကိုယ္ထဲ ကေလးရွိေနသည္ကို ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈအရ သိႏိုင္သည္။ ထိုကာလမတိုင္မီ ကိုယ္ဝန္သံုးလခန္႔တြင္မူ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံကို ဗိုက္ေပၚလက္တင္ၿပီး အာရံုစူးစိုက္ သိရွိႏိုင္ေပသည္။ ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္သံႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ကိုယ္ဝန္ေလးလမွသည္ လရင့္လာေလေလ ပိုသိသာေလျဖစ္သည္။

ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ ၊ ကေလးမလႈပ္ေတာ့လွ်င္ ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္သြားသင့္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ကေလးမလႈပ္လွ်င္ ၊ ကေလးႏွလံုးမခုန္ေတာ့လွ်င္ စိတ္ေလာမႀကီးဘဲ စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment