ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေရွာင္ရမယ့္ငါးအမ်ိဳးအစားေတြကဘာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ငါးမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္းသည္ သေႏၶသား၏  ဦးေႏွာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို ေကာင္းေစတဲ့အတြက္ အသားႏွင့္ငါး ေရြးစရာရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ငါးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ပိုမုိစားသံုးသင့္ေပသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးပမာဏ (၁၂)ေအာင္စထက္ေတာ့ ပိုမစားသင့္ေပ။

You might also like
Leave a comment