ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ x-ray ႐ိုက္ျခင္းတို႔ ေရွာင္သင့္သလဲ?

0

အေလးအပင္မျခင္းျဖင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေလခိုဝင္ႏိုင္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ မိန္းမကိုယ္အား ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မအီမသာ ခံစားခ်က္ကိုေပးၿပီး က်ိန္းစပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိ က်န္းမာေရးအရ x-ray ႐ိုက္ရန္ လိုအပ္ပါက မည္သည့္ x-ray  မဆို မ႐ိုက္မီ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာပါ။ x-ray ၏ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သည္ မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခုိက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment