ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕  မိန္းမကိုယ္မွ အျဖဴဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကည္ေရာင္မ်ားဆင္းျခင္းတို႔ ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအရာသည္ သဘာဝမို႔ စိတ္ပူစရာမဟုတ္ေပမယ့္ မိမိသံသယျဖစ္သည္အထိ ဆင္းသည့္ပမာဏ မ်ားျပားပါမူ မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။

You might also like
Leave a comment