ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ခရီးသြားလာျခင္းဟာ အႏၱရာယ္ရွိသလား?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း သေႏၶသား ေကာင္းမြန္စြာဖြံၿဖိဳးေအာင္ ေအးေအးသက္သာ အနားယူသင့္ၿပီး ခရီးၾကမ္းသြားလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္(၃၆)ပတ္အထိ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုေပမယ့္ မည္သည့္ခရီးမဆို သြားလာလိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ႏွံထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး မိမိက်န္းမာေရးႏွင့္ ထိုခရီးသြားလာဖို႔ သင့္မသင့္ အႀကံဥာဏ္ ရယူၿပီးမွသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ခရီးေဝးသြားလာမႈကို ျပဳသင့္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ကိုယ္ဝန္ေလ်ာက်ျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးျခင္း ၊ ေဆး႐ံု ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ေဝးေသာ လမ္းခရီးတြင္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္လည္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခရီးသြားလာမည္ဆိုပါက ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆရာဝန္၏ ခရီးသြားလာခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပသႏိုင္မွသာ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

You might also like
Leave a comment