ေန႔မေစ့ ၊ လမေစ့ ေစာေမြးလာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအမွန္ကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?

0

ေမြးဖြားခ်ိန္မတိုင္မီ ေစာေမြးလာခဲ့တဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို သူေမြးဖြားလာတဲ့ေန႔ကေန စတြက္လို႔မရပါဘူး။ သူတကယ္ေမြးဖြားရမယ့္ေန႔ (Due date) ကေန ကေလးရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို တြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ (၇)လခြဲေလာက္နဲ႔ ေစာေမြးလာခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့။ မိခင္ဝမ္းအျပင္ေရာက္လာတဲ့ သူ႔ေမြးေန႔ဟာ ေမြးေန႔သပ္သပ္ပါ။ သူ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေတာ့ သူေမြးဖြားလာရမယ့္ (Due date) ကေန စတြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစာေမြးလာတဲ့ကေလးကို သူအျပင္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးေန႔က စတြက္ခ်က္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနတယ္လို႔ ထင္မွတ္ရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။

You might also like
Leave a comment