ေဆးလိပ္ ၊ အရက္စြဲေနတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕က်န္းမာေရးဟာ ဘယ္လိုရွိမလဲ?

0

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ သင့္ရင္ေသြး က်န္းမာေရးအား အဆံုးစြန္အထိ ေသရာပါ ထိခိုက္မႈမ်ိဳးေပးေစသည့္အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း သေႏၶသား၏အသက္ပါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း လံုးဝမျပဳသင့္ေပ။

အရက္ေသစာႏွင့္ အရက္ေသစာပါေသာ အစားအေသာက္ကိုမူ သတ္မွတ္အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ရံဖန္ရံခါ ေသာက္သံုးႏိုင္ေပမယ့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္ မိမိလြယ္ထားသည့္ သေႏၶသားအား ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္ဝန္ အပ္ႏွံထားေသာ ဆရာဝန္အား ပြင့္လင္းစြာ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္သည္။ ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းသည္ မိမိႏွင့္ မိမိသေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးအား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment