အလြယ္စားေသာက္ကုန္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေရွာင္စားသင့္သလဲ?

0

hot dog ၊ bacon နဲ႔ sausage အပါအဝင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ အစရွိေသာ အလြယ္တကူ အဆင္သင့္စားေသာက္ႏို္င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသင့္ေၾကာင္းလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစာမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းႀကိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment