အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သေႏၶသားဟာ ဘယ္ေလာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီလဲ?

0

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး အခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာ သေႏၶသားေလာင္းဟာ လက္ေခ်ာင္း ၊ေျခေခ်ာင္း ၊မ်က္လံုး ၊ ႏွာေခါင္း ၊ နားတို႔ဟာ ပီျပင္လာၿပီး ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ အၾကမ္းဖ်င္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႔စည္းမႈအဆင့္အထိ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

You might also like
Leave a comment