အခ်င္းနဲ႔ ခ်က္ႀကိဳးဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္တာလဲ?

0

သားအိမ္အတြင္းတြယ္ကပ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၈)ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ မတူေသာ ေျပာင္းလဲဖြံၿဖိဳးျခင္းမ်ားျဖင့္ သေႏၶသားေလာင္းဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး အခ်င္းႏွင့္ ခ်က္ႀကိဳးျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။

You might also like
Leave a comment