လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္တတ္သလား?

0

လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ မမွန္ပါ။ လိပ္ဥက ညႇီၿပီး လိပ္မွာ အကြက္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစာရင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္မယ္လို႔ ေရွးျမန္မာေတြ ယူဆခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆဟာ မမွန္ဘဲ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားတိုင္း အနာႀကီးေရာဂါမျဖစ္ပါ။ အနာႀကီးေရာဂါဟာ အနာႀကီးေရာဂါရေစတဲ့ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ။ လိပ္ဥ ၊ လိပ္သားစားလို႔ ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါ။

You might also like
Leave a comment