ရင္သားႀကီးထြားလာျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ရက္သၱပတ္ တစ္ပတ္ ၊ ႏွစ္ပတ္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ ရင္သားမ်ားသည္ ဟိုမုန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လြယ္ထားေသာ ရင္ေသြးအတြက္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ရင္သား ေယာင္လာျခင္း ၊ နာက်င္ျခင္း ၊ ပိုမို ေလးလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ ျပည့္တင္းလာသည္ဟု ခံစားရျခင္း ၊ အတို႔အထိ မခံႏိုင္ျခင္း ၊ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္ဝန္းက်င္ နဂိုမူလအေရာင္မွ ညိဳမည္းလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အျခားလကၡဏာမ်ားအေနျဖင့္ ႏံုးေခြ ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း ၊ ပံုမွန္ႏွင့္မတူသည့္ ထူးျခားေသာ ခံစားမႈမ်ားရွိျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment