ရက္ေရွာင္၍ေနနည္း ဆိုတာဘာလဲ?

0

အၿမဲလည္း ရာဘာမသံုးခ်င္ ၊ မည္သည့္ေဆးမ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ားလည္း အသံုးမျပဳလိုျခင္း ၊ သူမ်ားသိမွာ (အထူးသျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ရမွာ) ရွက္ရြံ႕တတ္ေသာ သူမ်ားဟာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္သည့္ ရက္မ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္၍ အတူေနထိုင္ျခင္းကို ရက္ေရွာင္၍ေနနည္းဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment