မိန္းမကိုယ္ျပင္ပ၌ သုတ္လႊတ္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

ထိုနည္းကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ စိတ္မခ်ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သုတ္လႊတ္မွ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ေကာင္မ်ား ရွိလာသည္မဟုတ္ ။ အမ်ိဳးသား၏လိင္တံတြင္ အရည္ၾကည္ စိုစြတ္ေနျခင္း ၊ စိုရာမွ ျပန္ေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္း စသျဖင့္တို႔တြင္ သုတ္ေကာင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိတတ္သည္။

အမ်ိဳးသားထံမွ သုတ္ေကာင္သည္ အမ်ိဳးသားခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္ သံုးရက္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားရာ ကေလးမလိုခ်င္ေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားလိင္တံကိုင္ထားၿပီးေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ မိန္းမေယာနိအတြင္း ထိုးသြင္းျခင္း ၊ မိန္းမေယာနိဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသားလိင္တံျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္း ၊ အစရွိသည့္ သုတ္ေကာင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိအတြင္း ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။

You might also like
Leave a comment