မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးေတြအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲ?

0

မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးေတြအတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲဆိုရင္ မိခင္ႏို႔ရည္ထဲမွာ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ DHA ပါဝင္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ DHA ပါဝင္တဲ့ ကေလးသီးသန္႔ေသာက္တဲ့ ႏို႔မႈန္႔ဝယ္တိုက္လို႔ မရဘူးလားလို႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔ လံုးဝ မတိုက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကေလးကို အငတ္ထားလို႔ မျဖစ္တာမို႔ တိုက္ပါလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment