ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ လက္ကို မၾကာခဏစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ရံဖန္ရံခါဆိုသလို လက္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သည္။ မစင္ၾကယ္ေသာလက္မွသည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ မိမိလြယ္ထားေသာ ႏုနယ္သည့္ ဖြံၿဖိဳးဆဲ သေႏၶသားကို အသက္ေသေစသည္အထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရအိမ္သြားၿပီးခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သားငါးမ်ား ကိုင္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္မ်ားကို သန္႔စင္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆးေၾကာေပးသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment