ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ အစားေရွာင္ၾကသလဲ?

0

ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရသလဲဆိုရင္ ကေလးထြားမွာစိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးထြားရင္ ေမြးဖြားရခက္တာကိုး ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရတဲ့အေၾကာင္းက ေမြးဖြားရခက္မွာစိုးလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာ ဖြံ႔ထြားသင့္သေလာက္ မဖြံ႔ထြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး အေလးခ်ိန္ျပည့္ဝတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားတဲ့အခါမွာ ကေလးဟာ သူ႔ဟာသူ ႐ုန္းကန္ထြက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေမြးရပိုလြယ္ပါတယ္။ အာဟာရမျပည့္ဝတဲ့ကေလးဟာ အားမျပည့္ေတာ့ မိမိဘာသာ ႐ုန္းကန္ထြက္မလာႏိုင္ေတာ့ ေမြးရမခက္ေပဘူးလား။ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အစားေရွာင္ခဲ့ၾကေတာ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးဟာ အေလးခ်ိန္မျပည့္ေတာ့ဘဲ ေမြးရာပါ အာဟာရျပတ္ေရာဂါသည္ေလး ျဖစ္လာခဲ့တာေပါ့။

You might also like
Leave a comment