ဘယ္လိုသူေတြက ကိုယ္ဝန္ေစာအပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ေလွ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ားအဖို႔ ရာသီေပၚမည့္ရက္မေပၚဘဲ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္၍ ရေသာအေျဖသည္ ကေလးရွိေနပါက သိလွ်င္သိခ်င္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာ ျပသထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ သေႏၶေလ်ာျခင္း ၊ ပ်က္ျခင္းမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment