စိတ္မခ်ရတဲ့ရက္ေတြဆိုတာဘာလဲ?

0

စိတ္မခ်ရတဲ့ရက္ေတြဆိုတာ ကေလးရႏိုင္သည့္ ရက္ေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီေသြး မွန္မွန္ေပၚေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မမ်ိဳးဥေႂကြျခင္းသည္ ရာသီစလာၿပီးေနာက္ ၁၅ရက္ႏွင့္ ၁၉ရက္အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ထိုရက္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနၿပီး အိမ္ေထာင္မႈျပဳပါက ကေလးရႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment