စိတ္ခ်ရေသာရက္ေတြဆိုတာဘာလဲ?

0

စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြဆိုတာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အတူစပ္ယွက္ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္တဲ့ ေန႔ေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား၏သုတ္သည္ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေတြ႔ပါမွ သေႏၶေအာင္ျခင္း (ကေလးရျခင္း)ျဖစ္ႏိုင္ရာ စိတ္ခ်ရေသာရက္မ်ားအား တြက္ခ်က္ရာတြင္ မမ်ိဳးဥ ေႂကြႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အဓိကထား တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment