ကေလးေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date)ကို ဘယ္လိုတြက္ၿပီး သိႏိုင္မလဲ?

0

မိမိကိုယ္ဝန္ရွိတာ ေသခ်ာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မိမိ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္သည့္ ရက္အား ပထမအႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက ဆရာဝန္ကို ေမးသင့္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရာသီေပၚသည့္ရက္ (LMP-last menstrual period)မွ ရက္သတၱပတ္ (၄၀) အျဖစ္ (estimated due date) ကို သတ္မွတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးသည္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)အတြင္းလည္း ေမြးဖြားႏိုင္သည္။

(estimated due date)ကို ျမန္ျမန္တြက္လိုပါက (LMP-last menstrual period)ကို (၇)ရက္ထည့္ေပါင္း ၿပီးလွ်င္ ထိုရက္မွ ေနာက္တစ္ႏွစ္အတိကို တြက္ၿပီး သံုးလေနာက္ျပန္ဆုတ္လိုက္သည့္အခါ (estimated due date)ကို သိရွိႏိုင္သည္။

ဥပမာ-မိမိေနာက္ဆံုးရာသီေပၚသည့္ ပထမဆံုးရက္က ၁၂ရက္၊ စက္တင္ဘာ၊၂၀၁၃ဆိုလွ်င္ ၁၂ရက္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄ မွသည္ သံုးလ ေနာက္ျပန္တြက္ပါက ၁၂ရက္ ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၄ သည္ မိမိကိုယ္ဝန္ ေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date) ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment