ကေလးကို မျဖစ္မေန ေပါင္ဒါသံုးမွျဖစ္မယ္ဆို ဘယ္လိုသံုးသင့္သလဲ?

0

ေသးစို ၊ ေရစို၍ ကေလးဖင္ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ လိမ္းခ်င္သပဆိုလွ်င္ ေပါင္ဒါကို ေျခာက္လေအာက္ ကေလးကိုယ္ေပၚ၌ တဖတ္ဖတ္ ႐ိုက္ၿပီးလိမ္းေပးျခင္းအား ေရွာင္သင့္သည္။ ေသးမႈန္ေသာ ထိုေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားသည္ ေလထုထဲမွတဆင့္ ကေလးအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေပါင္ဒါတို႔ပတ္တြင္ ေပါင္ဒါပါ႐ံုေလာက္တို႔ၿပီး မိမိလက္ဖမိုးျဖင့္ ေပါင္ဒါသိပ္သြားေအာင္ ေျဖးညႇင္းစြာ ပြတ္ၿပီးမွ မိမိလိမ္းေပးလိုေသာ ကေလး၏ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ပြတ္လိမ္းေပးႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment