ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဆီးခဏ ခဏသြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ယင္းကာလအတြင္း သေႏၶသားဟာ သားအိမ္အတြင္း ႀကီးထြားလာၿပီး ဆီးအိမ္ကို ဖိမိေနတဲ့အေနအထားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ (၈)ပတ္မွ (၁၁)ပတ္ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ မိခင္ေလာင္းဟာ ဆီးခဏ ခဏ သြားတာမ်ိဳး ႀကံဳရပါမယ္။

You might also like
Leave a comment