ကိုယ္ဝန္ေလ်ာပ်က္ေလ့ရွိတဲ့ကာလဟာ ဘယ္အခ်ိန္ေတြလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္ ကာလအထိတိုင္ေအာင္ ကိုယ္ဝန္ေလ်ာျခင္း ၊ ပ်က္က်ျခင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီကာလအထိ မိမိရဲ႕ကိုယ္ဝန္ကို အထူးဂ႐ုျပဳရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊားရတဲ့ အားကစားနည္းေတြ ၊ ျပင္းထန္တဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ကိုင္ျခင္းေတြကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

You might also like
Leave a comment