ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း မိမိသေႏၶသားသည္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ မိမိကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ အေနအထိုင္ မၾကည္သာျခင္း ၊ မူးေဝပ်ိဳ႕အန္ျခင္း ၊ အားကုန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သလို ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ရွိတတ္သည္။ လူတိုင္းဟာ ကိုယ္တြင္းေဟာ္မုန္းတုန္႔ျပန္မႈေတြ မတူညီၾကတဲ့အတြက္ လူတိုင္း ဒီလိုျဖစ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးတည္းပင္ ပထမတစ္သားႏွင့္ ဒုတိယတစ္သား ခံစားတုန္႔ျပန္မႈျခင္း မတူညီၾကတာလည္း ရွိသည္။

You might also like
Leave a comment