ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္(၇)လမွ (၉)လအတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနရထိုင္ရ ခက္ခဲလာသည္။ ထိုအခါမွ မေပါ့မပါးဆိုသည့္ ျမန္မာစကားမွာ ေလးနက္လာေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာၿပီး မိမိေျခမိမိမျမင္ရ ၊တကယ့္ကို မေပါ့မပါးႀကီးႏွင့္မို႔ ထိုင္လွ်င္လဲခက္ ၊ ထလဲခက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္လဲခက္သလို အိပ္လွ်င္လဲ ခက္ေပေတာ့သည္။

ကိုယ္ဝန္လရင့္လာပါက ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသလို ကေလးက ပိုသန္လာေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အအိပ္အေန နည္းလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္အခ်ိန္ အိပ္ခ်လိုက္ႏိုင္ကာမွ ပိုအားရွိေပမည္။ အလုပ္လုပ္သည့္ မိခင္မ်ားအဖို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ၊ အားယုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ားကို ထိုကာလမ်ားတြင္ ပိုခံစားရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအား ရက္သတၱပတ္ျဖင့္တြက္ကာ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)စြန္းစြန္း သို႔မဟုတ္ (၄၁)ပတ္တြင္ သေႏၶသားအား ေန႔ေစ့လေစ့ ဖြားျမင္သည္ဟု အလြယ္တကူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၄၀)အတြင္း သေႏၶသားအား ဖြားျမင္ႏိုင္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment