ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျပဳေနက် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္သလား?

0

တခ်ိဳ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားသည္ အကနည္းျပ၊ အားကစားနည္းျပ ၊ ေယာဂနည္းျပ စသျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခု သင္ယူျပသျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးသူ သို႔မဟုတ္လဲ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသူမ်ားအဖို႔ မိမိျပဳေနက် ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သင့္သလားဆိုသည္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းထားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ခန္႔ မျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားစဥ္ကာလတြင္ ကေလးေရာမိခင္ပါ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေပသည္။

သို႔ေပမယ့္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က် ၊ ေလွ်ာက်ျခင္း ၊ ကေလးႏွင့္ မိခင္အား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။

You might also like
Leave a comment