ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ သေႏၶသားသည္ မိခင္၏သားအိမ္အတြင္းရွိ ေရႁမႊာအတြင္း ေနထိုင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္အခ်ိန္ ေသာက္သည့္ပမာဏထက္ ပိုမိုၿပီး ေရကို မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ေပသည္။

အရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထြးပိုက္ထားလွ်င္ပင္ ပူလာတတ္ေသာ ဓါတ္သေဘာရွိသည္မို႔ သေႏၶသားကို ကိုးလ ၊ ဆယ္လနီးပါး ေဆာင္လြယ္ထားရေသာ ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တြင္းအပူ ပိုလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူေသာရာသီတြင္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၊ ေရခဏခဏ ခ်ိဳးခ်င္စိတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ကို သာမန္သူမ်ားထက္ ပိုႀကံဳေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေရကို သတိရလွ်င္ ရတိုင္း ပိုမို ေသာက္သံုးသင့္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment