ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ညအခါတြင္ အိပ္စက္ခ်ိန္ (၇)နာရီမွ (၉)နာရီၾကာ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္သင့္သည္။

ယင္းသို႔ အိပ္စက္ရာတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစေသာ အေနအထားျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ေစာင္းအိပ္ေပးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ကိုယ္ေဖာေရာင္ျခင္းအား ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိအိပ္စက္ အနားယူသည့္အခါတိုင္း ေခါင္းအုန္းတို႔ကို ဗိုက္ေအာက္ႏွင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအၾကား ထား၍အိပ္ပါက ပိုမို၍ ေနရထိုင္ရ သက္သာအဆင္ေျပေစေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment