ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ဝမ္းမၾကာခဏဆိုသလို ခ်ဳပ္တ္တဲ့အတြက္ ေရမွန္မွန္ႏွင့္ မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ၿပီး ဝမ္းႏႈတ္ေဆးေသာက္လိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္ျပသေနေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ၎ေသာက္သံုးေစသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးသာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိေသာက္သံုးသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးက မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment