ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ဇနီးကို ဖခင္ေလာင္းေတြက ဘယ္လို နားလည္ျပဳစုမႈမ်ိဳး ေပးသင့္သလဲ?

0

မိခင္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းတင္မက မိခင္ေလာင္းရဲ႕ အနီးကပ္ဆံုးသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဖခင္ေလာင္းဟာမွာလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဇနီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနည္းဖို႔ ေျဖာင္းျဖေျပာဆိုေပးရမယ့္ ၊ လုပ္ေဆာင္ျဖည့္စြမ္းေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။

ဗိုက္ထဲက ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈ ၊ ေနမထိထိုင္မသာ မေပါ့မပါး ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ မိခင္ေလာင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ လြယ္လင့္တကူရတတ္တဲ့အတြက္ ဖခင္ေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အနီးဆံုးအေဖာ္လုပ္ေပးသူက သူမစိတ္သက္သာေစမယ့္ ကိစၥေတြကို ရွာႀကံလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး သူမစိတ္ၾကည္လင္ ႐ႊင္ပ်ေနေအာင္ ပဲ့ထိန္းတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

You might also like
Leave a comment