ကိုယ္ဝန္မအပ္ရင္ မရဘူးလား?

0

ကေလးမ်ား ေမြးဖြားသည့္အေတြ႔အႀကံဳ ရွိၿပီးသည့္သူမ်ားအဖို႔ ျပဳေနက်မို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသာ္ျငား အခ်ိန္တန္လွ်င္ သဘာဝအတိုင္း မီးဖြားမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္ၿမိဳ႕ ၊ ရြာကေလးမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမ မရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းဓေလ့မရွိဘဲ အခ်ိန္တန္ေတာ့ အရပ္လက္သည္ႏွင့္ မီးဖြားလိုက္သည္က ဓေလ့ျဖစ္ေနသည္။

You might also like
Leave a comment