Browsing Tag

ခန္႔မွန္းေမြးဖြားမည့္ရက္

၁။ တကယ္ပဲ မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိသလား။ ရာသီေပၚၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘူးဟူသည့္အေျဖ(Negative) ရလင့္ကစား မိမိေသြးမွတဆင့္ စစ္ေဆးပါက ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟူသည့္အေျဖ (Positive)ေပၚတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားက ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ ေသခ်ာေစရန္ ေသြးအေျဖ (hCG blood test))ျဖင့္လည္း စစ္ေဆးတတ္သည္။ ၂။ ကေလးေမြးဖြားမည့္ ခန္႔မွန္းရက္ (estimated due date) မိမိကိုယ္ဝန္ရွိတာ…
Read More...