ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္

သေႏၶသားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဘာေၾကာင့္ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပသလဲ? “0 week”  မွာ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? သေႏၶသားရယ္လို႔ စတင္ျဖစ္တည္ခ်ိန္ဟာ ဘယ္ရက္သတၱပတ္ထဲမွာလဲ? ရာသီေသြးမေပၚေတာ့တဲ့အခ်ိန္ဟာ ဘယ္ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္တတ္သလဲ? ဘယ္အခ်ိန္မွာမွ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီဆိုတာကို သတိထားမိေလ့ရွိသလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္နဲ႔ (၇)ပတ္အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ခံစားရသလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္နဲ႔ (၇)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဆီးခဏ ခဏသြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိတတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စမွာ ဘာေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနရသလဲ? Morning Sick ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္ ဘယ္လိုေနထိုင္ စားေသာက္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဗိုက္ႀကီးေတာင့္ေနတတ္သလား? ကိုယ္ဝန္ေလ်ာပ်က္ေလ့ရွိတဲ့ကာလဟာ ဘယ္အခ်ိန္ေတြလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? Down syndrome ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ? Down syndrome မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လို႔ရသလား? Down syndrome ကို ဘယ္အခ်ိန္က စတင္ၿပီး စမ္းသပ္သိရွိႏိုင္မလဲ? Down syndrome ရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လိုစမ္းသပ္ သိရွိႏိုင္မလဲ? Down Syndrome ရွိတဲ့ကိုယ္ဝန္ကို သိရက္နဲ႔ လြယ္ေမြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားသင့္သလဲ? Down Syndrome ေရာဂါ ပါလာတဲ့ကေလးေတြဟာ သာမာန္ကေလးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုကြဲျပားမႈရွိသလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ဘာေဝဒနာေတြ ခံစားရတတ္သလဲ? အခ်င္းဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို သက္ေရာက္ေစသလား? ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ဇနီးကို ဖခင္ေလာင္းေတြက ဘယ္လို နားလည္ျပဳစုမႈမ်ိဳး ေပးသင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ သက္သာဖို႔ ဖခင္ေလာင္းက ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၀)မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၀)ပတ္မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေတြ ခံစားရတတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ဆံပင္ကၽြတ္သက္သာေအာင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ရက္သတၱပတ္ (၂၀)ပတ္မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတဲ့ ဇနီးကို ဖခင္ေလာင္းေတြက ဘယ္လို နားလည္ျပဳစုမႈမ်ိဳး ေပးသင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ရက္သတၱပတ္ (၂၀)ပတ္မွ (၂၃)ပတ္အတြင္းေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၄)ပတ္မွ (၂၇)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေတြ ခံစားရတတ္သလဲ? ကေလးမလႈပ္တာလား ၊ ကေလးလႈပ္တာကို သတိမထားမိတာလား? ကေလးမလႈပ္ဘူးလို႔ သံသယရွိရင္ ကေလးလႈပ္ရွားမႈရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လို စမ္းသပ္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ေျခ ၊ လက္ေတြ ေယာင္လာတတ္သလား? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေတြခံစားရတတ္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဆီးအိတ္ေရာင္အႏၱရာယ္ ဘာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ဝမ္းခ်ဳပ္သလဲ? ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ? ေမြးဖို႔နီးလာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ? ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။