ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားရမယ့္အျပင္ ဘာလိုအပ္သလဲ?

0

ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသံုးရမယ့္အျပင္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ရပါမယ္။ ေရခ်ည္းပဲမေသာက္ခ်င္ရင္ အခ်ိဳရည္မ်ားမ်ားလည္းေသာက္ ႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment