ႏို႔တိုက္မိခင္ဝမ္းသြားေနရင္ ကေလးကို ႏို႔ျဖတ္ထားသင့္သလား?

0

အေမဝမ္းသြားရင္ ကေလးပါဝမ္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ တလြဲယံုၾကည္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမ့ဝမ္းထဲ ဝမ္းသြားေစတဲ့ ပိုးမႊားေတြေၾကာင့္ ဝမ္းသြားတာ အဲဒီပိုးက အေမ့ဝမ္းထဲကေန ဘယ္လိုလို႔ ကေလးဝမ္းထဲ ေရာက္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ တကိုယ္စီမဟုတ္ဘူးလား။ ဝမ္းသြားတဲ့အေမက ေရအိမ္သြားၿပီး ဆပ္ျပာနဲ႔ လက္စင္စင္မေဆးခဲ့လို႔ ၊ ၿပီးရင္ ကေလးကို ႏို႔တိုက္တာ ၊ ကိုင္တာ ၊ သန္႔ရွင္းတာေတြလုပ္ရင္း ဒီပိုးဟာ ကေလးပါးစပ္ထဲ ဝင္သြားမွသာ ကေလးပါ ဝမ္းသြားႏိုင္တာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ အေမဝမ္းသြား႐ံုနဲ႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းမသြားႏိုင္ပါ။ မိခင္ႏို႔ရည္မွာ ပိုးမႊားေတြ မပါလာဘဲ ေရာဂါကာကြယ္မႈကိုပင္ ေပးစြမ္းေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္ဝမ္းသြားလို႔ ကေလးကို ႏို႔ျဖတ္ထားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

You might also like
Leave a comment