သင္ၾကားျပသသူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္

သင္ခန္းစာမ်ားစတင္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား?

သင့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈေတြကို ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေဝမွ်ႏိုင္မယ့္လမ္းသို႔ သင္ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။

သင္ၾကားျပသသူတို႔ရဲ႕ အံ့မခန္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး ထုတ္လႊင့္ျပသၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးသြားဖို႔ Burmese Hearts က ကူညီမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ေအာင္ ေအာက္က ေမးခြန္းေတြကို ကူညီေျဖၾကားေပးပါဦး။

သင္၏သင္ခန္းစာအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

[Form id=”10″]