ရာသီေသြးမေပၚေတာ့တဲ့အခ်ိန္ဟာ ဘယ္ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္အတြင္း ကာလေရာက္လာၿပီဆိုရင္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးဟာ ပံုမွန္ရာသီေပၚရမယ့္အခ်ိန္မွာ ရာသီေသြးမေပၚေတာ့ပါဘူး

You might also like
Leave a comment